Informace k odkladu splátek v souvislosti s pandemií COVID-19

ČESKÁ REPUBLIKA

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ODKLADU SPLÁTEK
Z DŮVODU VYHLÁŠENÉHO NOUZOVÉHO STAVU  


Odklad splátek je umožněn běžným spotřebitelům, OSVČ i firmám. Splácení je možné odložit buď do 31. července nebo do 31. října 2020. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co dlužník oznámí tento záměr, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat.


Splátky je možné odložit u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték je také možné splácení odložit pouze u smluv sjednaných před 26. březnem.

 
Splátky nelze odložit u úvěrů, u kterých byl splácející k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.


Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží. Splátky zůstanou ve stejné výši. Odklad splátek je bez poplatků a nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků.


Během doby odkladu i nadále poběží úrok podle uzavřené smlouvy. Firmy budou tento úrok platit průběžně i během odložení splátky jistiny. Spotřebitel a OSVČ jej zaplatí později, a to až po splacení celé jistiny.

 
O odklad splátek lze požádat po dobu trvání nouzového stavu. O termínu ukončení přijímání žádostí budeme informovat na webových stránkách ČSUD v dostatečném předstihu.


O odklad splátek úvěru lze požádat pouze jednou. Odklad splátek se může týkat pouze doposud nesplatných splátek úvěru.


Vyřízení odkladu splátek je zdarma.


O odkladu splátek s Vámi uzavřeme dodatek k úvěrové smlouvě.


Žádost o odklad splátek, popř. o snížení splátek úvěru, může podat pouze osoba oprávněná jednat za klienta.


Účinky ochranné doby dle § 5 zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19:

(1) O délku ochranné doby se odkládá čas plnění peněžitých dluhů úvěrovaného vůči úvěrujícímu ze smlouvy o úvěru.

(2) O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání zajištění úvěru.

(3) Za dobu trvání ochranné doby vzniká úvěrujícímu právo na úrok, který v případě úvěrovaného, který je

     a) spotřebitelem, odpovídá úroku určenému zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, nebyl-li sjednán úrok nižší,

        b) podnikatelem, odpovídá úroku, který byl sjednán.

(4) Úrok podle odstavce 3 se neúročí a je splatný v případě, že úvěrovaný je

     a) fyzickou osobou, po splnění všech peněžitých dluhů, jejichž čas plnění byl odložen podle odstavce 1, přičemž plnění úvěrovaného se na tento úrok započte až po splnění všech peněžitých dluhů, jejichž čas plnění byl odložen podle odstavce 1; je-li sjednáno plnění ve splátkách, výše splátek zůstává nezměněna a doba trvání úvěru se odpovídajícím způsobem upraví, nedohodnou- li se úvěrovaný a úvěrující jinak,

       b) právnickou osobou, během ochranné doby v čase, který byl sjednán.

(5) Za dobu trvání ochranné doby nevzniká úvěrujícímu právo na jiné průběžně placené platby sjednané ve smlouvě o úvěru než úrok; to neplatí pro jiné průběžně placené platby v případě úvěrovaného, který je právnickou osobou.

(6) Bylo-li sjednáno pojištění pojistného nebezpečí souvisejícího s úvěrem, v němž je úvěrující pojistníkem, sdělí úvěrující úvěrovanému bez zbytečného odkladu povinnosti úvěrovaného, které jsou s trváním tohoto pojištění během ochranné doby spojeny a které je úvěrovaný povinen během ochranné doby plnit.

(7) O délku ochranné doby se prodlužuje období, pro které byla sjednána pevná zápůjční úroková sazba.

 

Žádost ve formátu PDF je ke stažení ZDE.

Formulář si stáhněte do svého počítače, po vyplnění jej odešlete na e-mailovou aresu finance@csud.eu*, nebo poštou na adresu: Československé úvěrní družstvo, Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové 2.

*Žádost zasílejte z e-mailové adresy, kterou máte u ČSUD vedenou jako kontaktní.

 

Zákon č.177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

  

SLOVENSKO

OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK
ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI

 
Veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.

 
Veriteľ, ktorý vykonáva činnosť na základe povolenia podľa osobitného predpisu (Zákon č. 195/2010 Z. z.), povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Veriteľ podľa prvej vety povolí odklad splátok najviac na ďalšie tri mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splátok najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok; toto oznámenie obsahuje číslo spotrebiteľskej zmluvy a obdobie odkladu splátok.

 
Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.

 
Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok, ak:

(1) Je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok.

(2) Bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom.

(3) Bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu.

(4) Žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená.

(5) Žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru.

 
Veriteľ je povinný do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o posúdení žiadosti o odklad splátok, najmä o tom, že:

(1) Odklad splátok povolil.

(2) Odklad splátok nepovolil.

(3) Žiadosť o odklad splátok neobsahuje požadované náležitosti a je potrebné ju doplniť o veriteľom oznámené skutočnosti.

 
Povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby uzatvoriť dodatok k nej. Povolením odkladu splátok nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia účinky omeškania dlžníka. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti zo spotrebiteľskej zmluvy, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou spotrebiteľskej zmluvy sa v súvislosti s odkladom splátok nevyžaduje.


Povolený odklad splátok nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Dlžník, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, oznámi veriteľovi svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splátok; toto oznámenie obsahuje okrem záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splátok aj číslo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý sa odklad splátok vzťahoval.


Veriteľ je povinný najneskôr v lehote dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o dôsledkoch odkladu splátok, a to najmä o:

(1) Povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok a o jeho výške.

(2) Postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok, a o tom, že vyzve spotrebiteľa na pokračovanie v splácaní úveru s informáciami ako pokračovať v splácaní úveru s uvedením výšky splátky úveru a dátumu poslednej splátky úveru.

(3) Možnosti začať splácať úver aj počas obdobia odkladu splátok a podmienkach takéhoto splácania.

(4) Ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom.


Veriteľ v súvislosti s odkladom splátok a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy nesmie:

(1) Vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru.

(2) Požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok.

(3) Podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.


Odklad splátok úveru sa netýka poplatkov za poistenie, tie je potrebné hradiť aj naďalej.


Odklad splátok nebude zaznamenaný v úverovom registri ako negatívny zápis a konečná splatnosť úveru sa predĺži o dobu odkladu.

  

Žiadosť vo formáte PDF na stiahnutie TU.

Formulár si prosím stiahnite do svojho počítača, a po vyplnení ho zašlite na e-mail finance@csud.eu*,  alebo poštou na adresu: Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko, Gočárova třída Metodova 7, 821 08 Bratislava

*Žiadosť prosím zašlite z e-mailovej adresy, ktorú máte uvedenú ako kontaktnú.

 

Príloha k zákonu č. 67/2020 Z. z.

 

NBS - Informacie k odkladu splátok: 

https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace