Aktuálně

10. 9. 2021

Vážení členové družstva,

 

tímto si Vás dovoluji informovat, že dne 2. září 2021 bylo na návrh likvidátora zahájeno insolvenční řízení Československého úvěrního družstva v likvidaci.

Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. září 2021, č. j. KSHK 35 INS 16182/2021-A-2.

Informace o průběhu insolvenčního řízení budou zveřejňovány na veřejně přístupném insolvenčním rejstříku: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Ing. Lukáš Vlašaný, likvidátor

16. 8. 2021

Garanční systém finančního trhu dnes zahajuje výplatu klientů Československého úvěrního družstva
 

·         Garanční systém vyplatí 24 klientům Československého úvěrního družstva v likvidaci celkem 48,2 milionů korun. Průměrná výše vkladu na klienta činí více jak 2 miliony korun.

·         Výplata bude probíhat po dobu tří let na vybraných pobočkách Komerční banky, a.s.

·         Československé úvěrní družstvo je v dobrovolné likvidaci od konce března letošního roku. Družstvo již vyplatilo náhradu vkladů majitelům běžných účtů, Garanční systém nyní vyplatí náhradu vkladů z termínovaných vkladů.

Praha, 11. srpna 2021 – Garanční systém začal[1] dne 11. srpna prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. vyplácet tzv. základní náhrady pohledávek z vkladů klientům spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo v likvidaci (dále jen „ČSÚD“), se sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IČ: 649 46 851. Jedná se o první výplatu náhrad vkladů od roku 2016, kdy Garanční systém začal vyplácet klienty zkrachovalé ERB Bank, a.s.

Garanční systém vyplatí oprávněným osobám 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2. srpna 2021. Celková výše náhrad, kterou Garanční systém za tuto instituci vyplatí, činí 48,2 milionu Kč. Průměrná výše výplaty náhrad vkladu na jednoho klienta činí více jak 2 miliony korun. Ve všech případech jde o termínované vklady.

Náhradu vkladů si ode dne 11. srpna 2021 mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ČSÚD ke dni 2. srpna 2021, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci.

Na pobočkách Komerční banky a.s. se klienti ČSÚD při vyřizování výplaty náhrady vkladů prokáží těmito dokumenty:

fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti,
právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas).

 

Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována také korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky. Další potřebné informace o způsobu výplaty náhrad vkladů naleznou klienti ČSÚD na webu Garančního systému: https://www.garancnisystem.cz/ziskani-nahrady.   

Důležitá upozornění pro klienty:

Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti ve výši nad 100 000,- Kč, aby oznámili svůj záměr na vybrané pobočce Komerční banky minimálně 2 pracovní dny předem.
Členské vklady klientů družstevních záložen nepodléhají ze zákona pojištění vkladů, a tudíž nejsou součástí výplaty náhrad pohledávek z vkladů.
Pojištění vkladů se vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni (2.8.2021). Pokud však byly úroky družstevní záložnou vyplaceny vkladateli předem při zřízení vkladu za celé období trvání vkladu, pak tyto úroky nejsou předmětem náhrady, a o část těchto již vyplacených úroků, které by jinak naběhly až po rozhodném dni (2.8.2021), je snížena částka jistiny vkladu pro účely výplaty náhrady vkladu.     
Seznam poboček Komerční banky, a.s. určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty ČSÚD, je k dispozici na webových stránkách www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata,
Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 11. srpna 2024. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.  

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/probihajici-vyplaty či na informační telefonní lince 237 762 796,
pobočkách Komerční banky, a.s. jejích webových stránkách www.kb.cz či na informační telefonní lince 800 521 521,
na webových stránkách ČSÚD www.csud.eu

5. 8. 2021

GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU ZAHÁJÍ DNE 11. SRPNA 2021 VÝPLATU ZÁKLADNÍCH NÁHRAD VKLADŮ KLIENTŮM ČESKOSLOVENSKÉHO ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PROSTŘEDNICTVÍM POBOČKOVÉ SÍTĚ KOMERČNÍ BANKY, A.S.

 

Praha, 5. srpna 2021 – Garanční systém začne1 dne 11. srpna 2021 prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. vyplácet tzv. základní náhrady pohledávek z vkladů klientům spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo v likvidaci (dále jen „ČSÚD“) se sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IČ 649 46 851.

Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2. srpna 2021). Celková výše náhrad k výplatě za tuto instituci dosahuje částky 48,2 milionu Kč.

Náhradu vkladů si ode dne 11. srpna 2021 mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ČSÚD ke dni 2. srpna 2021, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci.

Na pobočkách Komerční banky, a.s. se klienti ČSÚD při vyřizování výplaty náhrady vkladů prokáží těmito dokumenty:

fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti,
právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas).

 

Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována také korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky.

V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladu.

Vzorový formulář plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář (pro případ jakékoliv reklamace související s výplatou náhrady) je k dispozici ke stažení na webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/formulare. Formulář plné moci či formulář k podání reklamace bude možné vyzvednout též na pobočkách Komerční banky, a.s.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY:
Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti ve výši nad 100 000,- Kč, aby oznámili svůj záměr na vybrané pobočce Komerční banky, a.s. minimálně 2 pracovní dny předem.
Členské vklady klientů družstevních záložen nepodléhají ze zákona pojištění vkladů, a tudíž nejsou součástí výplaty náhrad pohledávek z vkladů.
Seznam poboček Komerční banky, a.s. určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty ČSÚD, je k dispozici zde.
Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 11. srpna 2024. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.

ZDROJE AKTUÁLNÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

- webových stránkách Garančního systému či na informační telefonní lince 237 762 796,
- pobočkách Komerční banky, a.s. jejích webových stránkách či na informační telefonní lince 800 521 521,
- na webových stránkách ČSÚD.

O Garančním systému finančního trhu

 

Garanční systém finančního trhu (GSFT) je zákonem zřízená instituce pro zajištění, správu a použití finančních prostředků k zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí, a tříčlennou výkonnou radou, která je statutárním orgánem.
Garanční systém finančního trhu spravuje dva fondy. Prvním je Fond pojištění vkladů, do kterého povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU, a je používán při krachu finanční instituce. Druhým fondem ve správě GSFT je Fond pro řešení krize, který slouží ke shromažďování finančních prostředků, které mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí – tak aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům.
V rámci zákonného pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů u GSFT garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR a u poboček bank se sídlem mimo Evropskou unii ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. GSFT rovněž uzavřel dohodu o přeshraniční spolupráci se Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a Polskem, což pro klienty zahraničních bank v Česku z těchto zemí znamená jistotu rychlé a hladké výplaty ze zákona pojištěných peněz.
Garanční systém finančního trhu vznikl 1. 1. 2016 přeměnou z Fondu pojištění vkladů na základě zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (publikovaný ve sbírce zákonů pod číslem 374/2015 Sb.). V souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech byla navazujícím zákonem č. 375/2015 Sb. upravena řada zákonů, přičemž největší změnou prošel zákon o bankách. 

 

Další informace vám rády poskytnou:

 

Renáta Kadlecová
předsedkyně výkonné rady a výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu
tel: +420 237 762 795
e-mail: RKadlecova@gsft.cz

 

Zdenka Učňová
AC&C Public Relations
tel.: +420 736 751 168
e-mail: Zdenka.Ucnova@accpr.cz

3. 8. 2021

Vážení členové družstva,

dovolte mi, abych Vám oznámil, že dne 2. srpna 2021 zaslala Česká národní banku Garančnímu systému finančního trhu oznámení o neschopnosti Československého úvěrního družstva v likvidaci dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek podle ustanovení § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

 V souvislosti s oznámením České národní banky došlo k aktivaci Garančního systému finančního trhu, jehož prostřednictvím budou vyplaceny náhrady vkladů všech vlastníků termínovaných vkladů.

Podrobné informace o výplatě náhrady termínovaných vkladů prostřednictvím Garančního systému finančního trhu (zejména termín výplaty a jméno banky, která bude vyplácet náhrady vkladů) budou zveřejněny Garančním systémem finančního trhu.

 Ing. Lukáš Vlašaný, likvidátor

4. 8. 2021

Garanční systém finančního trhu obdržel Oznámení České národní banky o neschopnosti Československého úvěrního družstva dostát závazkům vůči
oprávněným osobám. Do sedmi pracovních dní bude zahájena výplata náhrad vkladů


Praha, 2. srpna 2021 – Garanční systém finančního trhu obdržel1 dne 2. srpna 2021 Oznámení České národní banky o neschopnosti spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo v likvidaci (dále jen „ČSUD“) dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Garanční systém ihned požádal likvidátora ČSUD o předání podkladů k provedení výplaty náhrad pohledávek z vkladů. Očekávaná výše výplaty náhrad činí přibližně 50 milionů Kč.


Garanční systém bude nyní z Fondu pojištění vkladů vyplácet základní náhrady vkladů fyzickým a právnickým osobám, které byly ke dni 2. srpna 2021 (tzv. rozhodný den) vkladateli ČSUD, a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2.srpna 2021


Garanční systém musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 11. srpna 2021.


Vyplácet bude Komerční banka

Klienti ČSUD budou vypláceni prostřednictvím poboček Komerční banky, a.s., s níž má Garanční systém uzavřenu smlouvu na zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů. Konkrétní seznam poboček, ve kterých bude výplata náhrady vkladů probíhat, bude uveden na webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata před zahájením výplaty. Výplaty náhrad budou probíhat po dobu tří let od jejich zahájení.


Při výplatě základních náhrad nemusí klienti ČSUD vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na pobočce Komerční banky prokáží platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob – podnikatelů pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání. Pro výplatu náhrady vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby. Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována i korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07.


Mohou nastat situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí – vzor plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář najde vkladatel na webových stránkách Garančního systému https://www.garancnisystem.cz/dokumenty-vyplata.


O Garančním systému finančního trhu

Garanční systém finančního trhu (GSFT) je zákonem zřízená instituce pro zajištění, správu a použití finančních prostředků k zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí, a tříčlennou výkonnou radou, která je statutárním orgánem.


Garanční systém finančního trhu spravuje dva fondy. Prvním je Fond pojištění vkladů, do kterého povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU, a je používán při krachu finanční instituce. Druhým fondem ve správě GSFT je Fond pro řešení krize, který slouží ke shromažďování finančních prostředků, které mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí – tak aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům.


V rámci zákonného pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů u GSFT garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR a u poboček bank se sídlem mimo Evropskou unii ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. GSFT rovněž uzavřel dohodu o přeshraniční spolupráci se Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a Polskem, což pro klienty zahraničních bank v Česku z těchto zemí znamená jistotu rychlé a hladké výplaty ze zákona pojištěných peněz.


Garanční systém finančního trhu vznikl 1. 1. 2016 přeměnou z Fondu pojištění vkladů na základě zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (publikovaný ve sbírce zákonů pod číslem 374/2015 Sb.). V souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech byla navazujícím zákonem č. 375/2015 Sb. upravena řada zákonů, přičemž největší změnou prošel zákon o bankách.


Další informace vám rády poskytnou:

Renáta Kadlecová
předsedkyně výkonné rady a výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu
tel: +420 237 762 795
e-mail: RKadlecova@gsft.cz

Zdenka Učňová
AC&C Public Relations
tel.: +420 736 751 168
e-mail: Zdenka.Ucnova@accpr.cz

16. 6. 2021

Vážení členové družstva,

dovolte mi, abych Vás tímto informoval o průběhu likvidace. V současné době likvidátor již převzal veškerou agendu družstva a ve smyslu ustanovení § 196 odst. 1 Občanského zákoníku přistoupil k ukončování veškerých smluvních vztahů a činnosti družstva, tak aby byl naplněn cíl likvidace.

O průběhu likvidace likvidátor dle ustanovení § 13 odst. 10 Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech předkládá příslušné informace České národní bance, zejména účetní výkazy a další doklady o průběhu likvidace.

Ing. Lukáš Vlašaný

8. 6. 2021

Vážení členové družstva,

dovolte mi, abych Vám sdělil, že podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích má při zrušení obchodní korporace (družstva) s likvidací každý společník (člen družstva) právo na podíl na likvidačním zůstatku.

 

Podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se likvidační zůstatek rozdělí mezi společníky (členy družstva) nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se společníci na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů (základních i dalších členských vkladů).

 

Podle ustanovení § 38 odst. 2 zákona o obchodních korporacích likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku, tedy po skončení likvidace.

 

Ing. Lukáš Vlašaný, likvidátor

20. 5. 2021

Vážení členové družstva,

dovolte mi, abych Vám oznámil, že v souvislosti se vstupem Československého úvěrního družstva do likvidace dojde k ukončení účasti Československého úvěrního družstva v likvidaci v mezibankovním platebním systému CERTIS.  

 Přepokládaným datem ukončení účasti Československého úvěrního družstva v likvidaci v mezibankovním platebním systému CERTIS je den 31. května 2021.

 Vzhledem k tomu, že po tomto datu nebude možné provádět jakékoliv převody z účtů vedených Československým úvěrním družstvem v likvidaci, žádám majitele běžných účtů k převodu finančních prostředků na jiný bankovní účet vedený u jiné finanční instituce.

 

Ing. Lukáš Vlašaný, likvidátor

29. 4. 2021

Vážení členové družstva,

dovolte mi, abych Vám oznámil, že Československé úvěrní družstvo (dále jen „Družstvo“) dnem 25. března 2021 vstoupilo do likvidace, když na základě rozhodnutí shromáždění delegátů Družstva ze dne 25. března 2021 bylo ve smyslu ustanovení článku IX oddílu A bodu 18. písm. k) ve spojení s článkem IX oddílem B bodem 1 stanov a v souladu s ustanovením § 656 písm. q) a § 669 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o zrušení Družstva s likvidací s okamžitou účinností.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. dubna 2021, č.j. 34 Cm 65/2021-15 byl likvidátorem Družstva jmenován Ing. Lukáš Vlašaný. Toto usnesení bylo dne 6. dubna 2021 vyvěšeno na úřední desce Krajského soudu v Hradci Králové a v souladu s ustanovením § 13 odst. 8 Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech nabylo toto usnesení dne 6. dubna 2021 účinnosti, neboť podle tohoto ustanovení Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech účinky jmenování likvidátora a odvolání likvidátora nastanou vyvěšením na úřední desce soudu, který usnesení vydal.

V souvislosti se zahájením likvidace činí likvidátor prvotní kroky likvidace, tedy zejména přebírání veškeré agendy Družstva, dohledání, revize a analýza získaných dokumentů souvisejících s činností Družstva atd., když v souladu se zákonem likvidátor předkládá České národní bance, na jejíž návrh byl do funkce jmenován, příslušné informace, účetní výkazy a doklady týkající se průběhu likvidace.

Závěrem uvádím, že další zpráva o průběhu likvidace bude likvidátorem zveřejněna do 14 dnů.

Ing. Lukáš Vlašaný, likvidátor

25. 3. 2021

Vážení,

 

Notářský zápis ze Shromáždění delegátů konaného dne 25.3.2021 je k dispozici zde.

 

 Vaše Československé úvěrní družstvo.

8. 3. 2021

Vážení,

Představenstvo Československého úvěrního družstva (dále jen „družstvo“), tímto ve smyslu čl. IX část
A) odst. 2 ve spojení s čl. IX částí B) Shromáždění delegátů odst. 32 Stanov družstva svolává schůzi
shromáždění delegátů družstva na den 25. března 2021 od 10.00 hodin místního času prostřednictvím
videokonference.

Pozvánku, včetně programu jednání, naleznete zde. Podklady k jednotlivým bodům programu shromáždění delegátů jsou k dispozici v sídle družstva.

Členové družstva jsou oprávněni v souladu s čl. IX oddílem B) Shromáždění delegátů odst. 10 písm. e) Stanov družstva oprávněni nejpozději 3 kalendářní dny před konáním shromáždění delegátů předložit svému delegátovi pokyny k hlasování na shromáždění delegátů.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

18. 2. 2021

Vážení členové,

vzhledem k současné situaci s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV_2, a zavedeného nouzového stavu, nebylo možné svolat řádnou členskou schůzi, nicméně Družstvo má zájem informovat transparentně všechny své členy o současné situaci, a proto proběhl dne 16. 2. 2021 s managementem Družstva informační videokonferenční hovor, na němž byly sděleny veškeré relevantní informace k současnému stavu Družstva a byl dán prostor pro dotazy členů.

Odpovědi na klíčové dotazy související s aktuální situací Družstva naleznete zde.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

15. 2. 2021

Vážení,

zápis ze Shromáždění delegátů konané dne 11.2.2021 je k dispozici zde.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo.

9. 2. 2021

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o výsledcích hlasování z Členské schůze konané formou per rollam v termínu od 20.1. do 8.2.2021. Bližší informace k hlasování naleznete zde

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

3. 2. 2021

Vážení členové,

vzhledem k současné situaci s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV_2, a zavedeného nouzového stavu, není možné svolat řádnou členskou schůzi. Družstvo má zájem informovat transparentně všechny své členy o současné situaci, a proto se na Vás obracíme touto cestou.

Management družstva plánuje uspořádat informační videokonferenční hovor, na němž by byly sděleny veškeré relevantní informace k současnému stavu družstva, a bude dán prostor pro Vaše případné dotazy. Více informací zde.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace