Aktuálně

27. 5. 2022

Vážení,

tímto si Vás dovoluji informovat, že dne 13. května 2022 jsem z pozice insolvenčního správce dlužníka Československého úvěrního družstva v likvidaci, IČO: 649 46 851, se sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, rozhodl o zrušení organizační složky Československého úvěrního družstva, pobočka Slovensko, IČO: 36 866 750, se sídlem Metodova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Po, vložka číslo: 2446/B, a to ke dni 16. května 2022.

S ohledem na výše uvedené tímto žádám o doručování veškerých písemností na adresu:

 

Ing. Lukáš Vlašaný – insolvenční správce

Vančurova 2904

390 01 Tábor

Česká republika

e-mail: kancelar@vlasany.cz

 

 

Ing. Lukáš Vlašaný, insolvenční správce

Československého úvěrního družstva v likvidaci

10. 9. 2021

Vážení členové družstva,

 

tímto si Vás dovoluji informovat, že dne 2. září 2021 bylo na návrh likvidátora zahájeno insolvenční řízení Československého úvěrního družstva v likvidaci.

Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. září 2021, č. j. KSHK 35 INS 16182/2021-A-2.

Informace o průběhu insolvenčního řízení budou zveřejňovány na veřejně přístupném insolvenčním rejstříku: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Ing. Lukáš Vlašaný, likvidátor

16. 8. 2021

Garanční systém finančního trhu dnes zahajuje výplatu klientů Československého úvěrního družstva
 

·         Garanční systém vyplatí 24 klientům Československého úvěrního družstva v likvidaci celkem 48,2 milionů korun. Průměrná výše vkladu na klienta činí více jak 2 miliony korun.

·         Výplata bude probíhat po dobu tří let na vybraných pobočkách Komerční banky, a.s.

·         Československé úvěrní družstvo je v dobrovolné likvidaci od konce března letošního roku. Družstvo již vyplatilo náhradu vkladů majitelům běžných účtů, Garanční systém nyní vyplatí náhradu vkladů z termínovaných vkladů.

Praha, 11. srpna 2021 – Garanční systém začal[1] dne 11. srpna prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. vyplácet tzv. základní náhrady pohledávek z vkladů klientům spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo v likvidaci (dále jen „ČSÚD“), se sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IČ: 649 46 851. Jedná se o první výplatu náhrad vkladů od roku 2016, kdy Garanční systém začal vyplácet klienty zkrachovalé ERB Bank, a.s.

Garanční systém vyplatí oprávněným osobám 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2. srpna 2021. Celková výše náhrad, kterou Garanční systém za tuto instituci vyplatí, činí 48,2 milionu Kč. Průměrná výše výplaty náhrad vkladu na jednoho klienta činí více jak 2 miliony korun. Ve všech případech jde o termínované vklady.

Náhradu vkladů si ode dne 11. srpna 2021 mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ČSÚD ke dni 2. srpna 2021, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci.

Na pobočkách Komerční banky a.s. se klienti ČSÚD při vyřizování výplaty náhrady vkladů prokáží těmito dokumenty:

fyzické osoby – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
fyzické osoby podnikatelé – platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti,
právnické osoby – originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas).

 

Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována také korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky. Další potřebné informace o způsobu výplaty náhrad vkladů naleznou klienti ČSÚD na webu Garančního systému: https://www.garancnisystem.cz/ziskani-nahrady.   

Důležitá upozornění pro klienty:

Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti ve výši nad 100 000,- Kč, aby oznámili svůj záměr na vybrané pobočce Komerční banky minimálně 2 pracovní dny předem.
Členské vklady klientů družstevních záložen nepodléhají ze zákona pojištění vkladů, a tudíž nejsou součástí výplaty náhrad pohledávek z vkladů.
Pojištění vkladů se vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni (2.8.2021). Pokud však byly úroky družstevní záložnou vyplaceny vkladateli předem při zřízení vkladu za celé období trvání vkladu, pak tyto úroky nejsou předmětem náhrady, a o část těchto již vyplacených úroků, které by jinak naběhly až po rozhodném dni (2.8.2021), je snížena částka jistiny vkladu pro účely výplaty náhrady vkladu.     
Seznam poboček Komerční banky, a.s. určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty ČSÚD, je k dispozici na webových stránkách www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata,
Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 11. srpna 2024. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.  

Zdroje aktuálních a doplňujících informací:

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/probihajici-vyplaty či na informační telefonní lince 237 762 796,
pobočkách Komerční banky, a.s. jejích webových stránkách www.kb.cz či na informační telefonní lince 800 521 521,
na webových stránkách ČSÚD www.csud.eu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace