Aktuálně

16. 6. 2021

Vážení členové družstva,

dovolte mi, abych Vás tímto informoval o průběhu likvidace. V současné době likvidátor již převzal veškerou agendu družstva a ve smyslu ustanovení § 196 odst. 1 Občanského zákoníku přistoupil k ukončování veškerých smluvních vztahů a činnosti družstva, tak aby byl naplněn cíl likvidace.

O průběhu likvidace likvidátor dle ustanovení § 13 odst. 10 Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech předkládá příslušné informace České národní bance, zejména účetní výkazy a další doklady o průběhu likvidace.

Ing. Lukáš Vlašaný

8. 6. 2021

Vážení členové družstva,

dovolte mi, abych Vám sdělil, že podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích má při zrušení obchodní korporace (družstva) s likvidací každý společník (člen družstva) právo na podíl na likvidačním zůstatku.

 

Podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se likvidační zůstatek rozdělí mezi společníky (členy družstva) nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se společníci na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů (základních i dalších členských vkladů).

 

Podle ustanovení § 38 odst. 2 zákona o obchodních korporacích likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku, tedy po skončení likvidace.

 

Ing. Lukáš Vlašaný, likvidátor

20. 5. 2021

Vážení členové družstva,

dovolte mi, abych Vám oznámil, že v souvislosti se vstupem Československého úvěrního družstva do likvidace dojde k ukončení účasti Československého úvěrního družstva v likvidaci v mezibankovním platebním systému CERTIS.  

 Přepokládaným datem ukončení účasti Československého úvěrního družstva v likvidaci v mezibankovním platebním systému CERTIS je den 31. května 2021.

 Vzhledem k tomu, že po tomto datu nebude možné provádět jakékoliv převody z účtů vedených Československým úvěrním družstvem v likvidaci, žádám majitele běžných účtů k převodu finančních prostředků na jiný bankovní účet vedený u jiné finanční instituce.

 

Ing. Lukáš Vlašaný, likvidátor

29. 4. 2021

Vážení členové družstva,

dovolte mi, abych Vám oznámil, že Československé úvěrní družstvo (dále jen „Družstvo“) dnem 25. března 2021 vstoupilo do likvidace, když na základě rozhodnutí shromáždění delegátů Družstva ze dne 25. března 2021 bylo ve smyslu ustanovení článku IX oddílu A bodu 18. písm. k) ve spojení s článkem IX oddílem B bodem 1 stanov a v souladu s ustanovením § 656 písm. q) a § 669 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o zrušení Družstva s likvidací s okamžitou účinností.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. dubna 2021, č.j. 34 Cm 65/2021-15 byl likvidátorem Družstva jmenován Ing. Lukáš Vlašaný. Toto usnesení bylo dne 6. dubna 2021 vyvěšeno na úřední desce Krajského soudu v Hradci Králové a v souladu s ustanovením § 13 odst. 8 Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech nabylo toto usnesení dne 6. dubna 2021 účinnosti, neboť podle tohoto ustanovení Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech účinky jmenování likvidátora a odvolání likvidátora nastanou vyvěšením na úřední desce soudu, který usnesení vydal.

V souvislosti se zahájením likvidace činí likvidátor prvotní kroky likvidace, tedy zejména přebírání veškeré agendy Družstva, dohledání, revize a analýza získaných dokumentů souvisejících s činností Družstva atd., když v souladu se zákonem likvidátor předkládá České národní bance, na jejíž návrh byl do funkce jmenován, příslušné informace, účetní výkazy a doklady týkající se průběhu likvidace.

Závěrem uvádím, že další zpráva o průběhu likvidace bude likvidátorem zveřejněna do 14 dnů.

Ing. Lukáš Vlašaný, likvidátor

25. 3. 2021

Vážení,

 

Notářský zápis ze Shromáždění delegátů konaného dne 25.3.2021 je k dispozici zde.

 

 Vaše Československé úvěrní družstvo.

8. 3. 2021

Vážení,

Představenstvo Československého úvěrního družstva (dále jen „družstvo“), tímto ve smyslu čl. IX část
A) odst. 2 ve spojení s čl. IX částí B) Shromáždění delegátů odst. 32 Stanov družstva svolává schůzi
shromáždění delegátů družstva na den 25. března 2021 od 10.00 hodin místního času prostřednictvím
videokonference.

Pozvánku, včetně programu jednání, naleznete zde. Podklady k jednotlivým bodům programu shromáždění delegátů jsou k dispozici v sídle družstva.

Členové družstva jsou oprávněni v souladu s čl. IX oddílem B) Shromáždění delegátů odst. 10 písm. e) Stanov družstva oprávněni nejpozději 3 kalendářní dny před konáním shromáždění delegátů předložit svému delegátovi pokyny k hlasování na shromáždění delegátů.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

18. 2. 2021

Vážení členové,

vzhledem k současné situaci s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV_2, a zavedeného nouzového stavu, nebylo možné svolat řádnou členskou schůzi, nicméně Družstvo má zájem informovat transparentně všechny své členy o současné situaci, a proto proběhl dne 16. 2. 2021 s managementem Družstva informační videokonferenční hovor, na němž byly sděleny veškeré relevantní informace k současnému stavu Družstva a byl dán prostor pro dotazy členů.

Odpovědi na klíčové dotazy související s aktuální situací Družstva naleznete zde.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

15. 2. 2021

Vážení,

zápis ze Shromáždění delegátů konané dne 11.2.2021 je k dispozici zde.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo.

9. 2. 2021

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o výsledcích hlasování z Členské schůze konané formou per rollam v termínu od 20.1. do 8.2.2021. Bližší informace k hlasování naleznete zde

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

3. 2. 2021

Vážení členové,

vzhledem k současné situaci s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV_2, a zavedeného nouzového stavu, není možné svolat řádnou členskou schůzi. Družstvo má zájem informovat transparentně všechny své členy o současné situaci, a proto se na Vás obracíme touto cestou.

Management družstva plánuje uspořádat informační videokonferenční hovor, na němž by byly sděleny veškeré relevantní informace k současnému stavu družstva, a bude dán prostor pro Vaše případné dotazy. Více informací zde.

 

Vaše Československé úvěrní družstvo

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace