Obecné informování o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je vždy Československé úvěrní družstvo, zkráceně ČSÚD, se sídlem Gočárova třída 312/52, Hradec Králové 2.

 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V ČSÚD je dohledem nad ochranou osobních údajů pověřen konkrétní zaměstnanec, tzv. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete přímo obracet s dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, případně u něj uplatňovat Vaše práva, která jsou popsána níže.

Kontakty na tuto osobu jsou:

Gočárova třída 312, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
Mobil: +420 731 643 925
E-mail: dpo@csud.eu

 

3. Zpracovávané osobní údaje

3.1   Zpracování na základě zákonů nebo smluv

Zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nutný k evidenci Vašeho členství v ČSÚD, poskytování sjednaných služeb nebo k evidenci jiného než členského vztahu vůči ČSÚD (např. evidence disponentů účtů, spoludlužníků, zástavců apod. Důvody pro zpracovávání osobních údajů jsou zejména:

●   Plnění povinností ČSÚD, které vyplývají z uzavřených smluv,
●   Splnění povinností ČSÚD, které vyžadují právní předpisy,
●   Zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje,
     které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.

 Pokud nám některé osobní údaje nesdělíte, nebudeme schopni Vám poskytnout příslušnou službu, pro jejíž poskytování osobní údaje potřebujeme.

 

3.2   Zpracování na základě oprávněného zájmu

Některé zpracování probíhá s cílem ochrany zájmů ČSÚD. K tomuto zpracování není potřebný souhlas. Při zpracování na základě oprávněného zájmu je vždy pečlivě posouzena oprávněnost zpracování jednotlivých údajů. Na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány následující údaje:

●   Příprava žádosti o nabídku produktu nebo služby,
●   Příprava přihlášky za člena družstva nebo příprava smlouvy,
●   Zasílání různých zpráv a sdělení týkajících se využívaných produktů nebo služeb,
●   Analýzy Vašich údajů za účelem:

          o   Odhalování podvodného jednání a prevence protizákonného jednání (např. praní špinavých peněz)
          o   Plnění povinností vůči orgánům státní správy a dohledovým orgánům
          o   Analýza rizik souvisejících s poskytováním produktů a služeb

 

3.3   Zpracování na základě souhlasu

Dále zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu za účely:

●   Marketingové činnosti.

Poskytnutí souhlasu je čistě dobrovolné, ale bez jeho poskytnutí Vám nemůžeme zasílat marketingová sdělení. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 

3.4   Zákony, na základě kterých jsou osobní údaje zpracovávány

ČSÚD zpracovává Vaše osobní údaje zejména na základě následujících zákonů:

●   zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
●   zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních družstvech,
●   zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
●   zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
●   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (tento zákon upravuje práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru),
●   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku,
●   zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní,
●   zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
●   zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) např. Capital Requirements Regulation č. 575/2013,
     o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

 

3.5   Kategorie osobních údajů

ČSÚD zpracovává následující kategorie osobních údajů:

●   Kontaktní údaje
     - Údaje evidované pro umožnění kontaktu s Vámi, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa

●   Identifikační údaje
     - Jedná se zejména o údaje z občanského průkazu, na základě kterých Vás můžeme identifikovat

●   Údaje o rizicích souvisejících s poskytovanými službami
     - Jedná se zejména o informace o schopnosti splácet, o historii splácení půjček apod.

●   Údaje o využívaných službách
     - Zde jsou zpracovávány údaje o Vašich transakcích, zůstatcích na účtech, ale také záznamy e-mailové nebo telefonické komunikace.
       Dále jsou zpracovávány údaje o transakcích zadaných prostřednictvím internetového bankovnictví.

 

4. Lhůty pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje ČSÚD zpracovává po dobu stanovenou příslušnými předpisy. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je doba zpracování součástí textu souhlasu.

 

5. Předávání osobních údajů

5.1   Příjemci a zpracovatelé

ČSÚD může v oprávněných případech poskytovat vybrané osobní údaje těmto příjemcům:

●   Jiným bankám (např. při zpracování plateb)
●   Zpracovatelům plateb,
●   Poštovním společnostem,
●   Dodavatelům informačních systémů ČSÚD,
●   Soudním a exekutorským orgánům,
●   Zájemcům o odkup pohledávky,
●   Orgánům dohledu a státní správy,
●   Bankovním a nebankovním registrům,
●   Externím spolupracovníkům, kteří nabízejí služby ČSÚD.

Pokud jsou využívány služby externího zpracovatele, je s ním vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, která popisuje nutná opatření pro zajištění ochrany osobních údajů.

Osobní údaje jsou předávány vždy na základě zákonné povinnosti nebo oprávněného zájmu.

 

5.2   Předávání do třetích zemí

Vaše osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí (tj. zemí mimo Evropskou unii) pouze v případě zasílání plateb na účty v těchto zemích. V tom případě jsou předávány pouze informace definované odpovídající legislativou.

 

6. Vaše práva

Vůči ČSÚD můžete v případě zpracování Vašich osobních údajů uplatňovat následující práva:

 

6.1   Právo na přístup

Máte právo požadovat po ČSÚD informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává a odkud byly získány. Máte rovněž nárok na vydání kopie údajů, které o Vás ČSÚD zpracovává. V případě opakovaných žádostí může být vydání kopie zpoplatněno.

 

6.2   Právo na opravu

V případě podezření, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požádat ČSÚD o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů. Podklady pro opravu musíte ČSÚD poskytnout Vy.

 

6.3   Právo na výmaz

Máte právo požádat ČSÚD o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány protiprávně nebo na základě souhlasu, případně pokud již pominuly jiné (zákonné nebo smluvní) důvody pro jejich zpracování.

 

6.4    Právo na omezení zpracování

ČSÚD je povinno omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

●   jsou osobní údaje nepřesné. V tom případě je omezení možné pouze po dobu, kdy ČSÚD ověřuje jejich přesnost.
●   zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
●   správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
●   subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

 

6.5   Právo na přenositelnost

Máte právo požádat ČSÚD o vydání Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci v případě, že je zpracování prováděno automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo smlouvě. Právo se týká pouze Vámi poskytnutých osobních údajů.

 

6.6   Vznést námitku proti zpracování

Proti zpracování můžete vznést námitku v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo na základě oprávněného zájmu. V tom případě je ČSÚD povinno prověřit, zda jeho zájmy převažují nad zájmy na ochraně Vašich osobních údajů.

 

6.7   Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě podezření, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou.

Kontaktní údaje úřadu jsou:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz

 

6.8   Právo žádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

V případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu.

 

Celý dokument s informací o zpracování osobních údajů je k dispozici ke stažení zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace